Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.

 

W dniu 23 lipca 2015 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymały niżej wymienione stowarzyszenia:

1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 20 000,00 zł

Zadanie: Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 3 000,00 zł

Zadanie: Organizacja obozu profilaktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa.

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymienione oferty otrzymały w ocenie merytorycznej 65 punktów i więcej, i w związku z powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

Jolanta Cajzer
/-/ Przewodnicząca
Komisji Konkursowej

Bychawa, 23.07. 2015 r.