Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 roku Komisja konkursowa dokonała oceny oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub sportowy:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 14 403,60 zł

Zadanie: Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniona oferta otrzymała w ocenie merytorycznej 65 punktów i więcej, i w związku z powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadanie do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Cajzer

Bychawa, 22.03.2017 r.

 
Plik: