Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

image_pdfimage_print
W dniu 12 marca 2015 roku Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Bychawy  nr 11/OW/15 w dn. 23 lutego 2015 r. dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymały niżej wymienione kluby sportowe:
 
1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 83 000,00 zł
Zadanie: Współdziałanie z klubami sportowymi i stowarzyszeniami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej.
2.Klub Sportowy „STARKA”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 7 000,00 zł
Zadanie: Współdziałanie z klubami sportowymi i stowarzyszeniami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej. Szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze Starej Wsi w gminie Bychawa.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymienione oferty otrzymały w ocenie merytorycznej 65 punktów i więcej, i w związku z powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 
/-/ Jolanta Cajzer
Przewodnicząca
Komisji Konkursowej
 
Bychawa, 13.03 2015 r.