Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

W dniu 14 marca 2017 roku Komisja konkursowa dokonała oceny jednej oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub sportowy:

1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 90 000,00 zł

Zadanie: Współdziałanie z klubami sportowymi – organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

 

Pełna informacja na: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1149771