Wyprawka szkolna – wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły do 4 września

image_pdfimage_print

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie szkół położonych na terenie gminy Bychawa mogą otrzymać także dofinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach: I-III i V szkoły podstawowej, II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Dla uczniów klasy I szkoły podstawowej dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie ( spoza kryterium dochodowego) nie może przekroczyć 5 % liczby uczniów z klas objętych programem.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: kl. I – III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł, kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł, kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł, kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał do dnia 4 września 2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, II p., pok. nr 28 lub pod nr tel. 81 5660004 wew. 53.