Wyprawka szkolna

image_pdfimage_print

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach:
    * w klasach I-III szkoły podstawowej,
    * w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
    * w klasie II gimnazjum,
    * w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
    * w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
    * w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto  dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje  uczniom:
    * słabo widzącym,
    * niesłyszącym,
    * z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
    * z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

KRYTERIUM DOCHODOWE

1. Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na 1 członka rodziny.

3. W celu ubiegania się o dofinansowanie konieczne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny.

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu przedmiotowego orzeczenia.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do dnia 3 września 2010 r.

Formularze wniosków do pobrania w szkołach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

– Rodzice
– Opiekun prawny;
– Rodzina zastępcza
– za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.