XII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 24 listopada 2011 r.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}

w (czwartek) o godz. 15. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
6. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
7. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2012,
b) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
e) zmian w uchwale budżetowej.
9. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2012 rok.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów

    wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad sesji.
 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 
 
                                                                                                  Grzegorz Szacoń