XII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 września (środa) 2019 r.

Informuję, że XII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 września (środa) 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa, Gmina Bychawa,
  c) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa,
  d) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla uprawnionych członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bychawa,
  e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  f) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
  h) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń