XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 15.00

Informuję, że XLI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bychawy.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości (ul. K. Koźmiana),
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości (ul. Batalionów Chłopskich),
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  d) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 612/12 położona w Bychawie przy ul. Władysława Reymonta,
  e) nadania nazw parkom położonym na terenie miasta Bychawy,
  f) przyjęcia przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 3+651 i Nr 2285L Olszowiec – Romanów- Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 2+302 na terenie Gminy Bychawa,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych,
  h) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bychawie, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
  i) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
  j) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  l) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
  m) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2022 r.
 9. Sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń