XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r.

Informuję, że XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej w parku miejskim przy ul. M. J. Piłsudskiego w Bychawie oraz z terenu przy fontannie,
b) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bychawa do organu regulacyjnego,
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bychawy,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń