XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r.

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

b) określenia wysokości opłat oraz warunków całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez gminę Bychawa,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu,

d) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Podwale- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 144, 1479 i 1489 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,

e) zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie: przy ul. Zadębie- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 1422 położonej w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Bychawa,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bychawa,

h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2013 rok,

i) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,

j) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,

k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń