XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r.

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
e) ustanowienia herbu, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń