XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Informuję, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 444, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska- w obrębie- nr 30- Wola Gałęzowska,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bychawa,
f) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
g) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Wola Gałęzowska-Kolonia i Wola Gałęzowska,
h) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2018 r.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń