XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r.

o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie,

  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie, gmina Bychawa,

  c) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie, gmina Bychawa,

  d) nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej z siedzibą w Woli Gałęzowskiej 116a,

  e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2014 r.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie obrad sesji.

     Przewodniczący Rady 

 Grzegorz Szacoń