XLVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Burmistrz Bychawy informuje, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
6. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
b) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
c) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2015 rok,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
8. Założenia do projektu budżetu gminy na 2015 rok.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń