XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r.

Informuję, że XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
  d) współpracy między Gminą Bychawa a Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Prużanie,
  e) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2019/2020,
  f) przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020” realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  g) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.
  Przewodniczący Rady
  Grzegorz Szacoń