XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 29 marca 2012 r.

image_pdfimage_print
Bychawa, 21.03.2012 r.

Uprzejmie informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 29 marca 2012 r.
(czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa,
d) współpracy z Karpacką Spółką Gazownictwa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Lublinie przy gazyfikacji gminy Bychawa,
e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2012 roku,
f) zaopiniowania uchwały Nr XIX/251/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Bychawa,
g) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
h) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń