XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r.

Informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Funkcjonowanie SP ZOZ w Bychawie w kontekście wdrażania programu naprawczego.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego w Bychawie przy ul. Lubelskiej,
  f) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2020 roku,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bychawa umowy o partnerstwie w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gminie Bychawa” w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne. Działania 11.2 Usługi Społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
  h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  i) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń