XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 maja (środa) 2020 r.

Informuję, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 maja (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 6. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 7. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  e) obciążenia służebnością przejazdu i Przechodu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/1 położonej w miejscowości Bychawa,
  f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  g) rozpatrzenia petycji,
  h) rozpatrzenia petycji,
  i) rozpatrzenia petycji,
  j) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  l) zmieniająca uchwałę ws. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń