XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie

XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 15.00.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa”.
6. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bychawa w 2016 roku,
  • b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (obręb 1 Bychawa Miasto),
  • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • d) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
  • e) powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu,
  • f) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  • g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
  • h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.