XX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r.

Proponowany porządek posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 28 czerwca 2016 r.:

 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • a) odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Bychawa,
 • b) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • f) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako : działka nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, działka nr 414 położona w Bychawie przy ul. Rynek, działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna oraz działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul. Polnej, obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • g) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
 • i) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • l) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego,
 • m) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za rok 2015,
 • n) w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.