XXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 27 października 2016 r.

image_pdfimage_print

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.

7. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy (SP ZOZ, SANUS).

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,

d) ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2017 rok,

f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

10. Założenia do projektu budżetu na rok 2017.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji.