XXIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 listopada 2012

image_pdfimage_print

o godz. 13.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.

6. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.

7. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

8. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
  4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  5. zmian w  uchwale budżetowej na rok 2012.

10. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2013 rok.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji.

  

  Przewodniczący Rady 

   Grzegorz Szacoń