XXIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 15.00

image_pdfimage_print

Zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 (z dopuszczeniem możliwości udziału radnych w sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bychawa na lata 2020-2023,
 6. uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 7. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 8. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa
 9. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 10. wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2021,
 11. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 13. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 14. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2021 r.,
 15. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bychawa,
 16. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bychawa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 17. Sprawy organizacyjne.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Na podstawie  art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  pracodawca  zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.