XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 15.00

image_pdfimage_print

(czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Wystąpienie Starosty Lubelskiego w sprawie dalszego funkcjonowania SP ZOZ w Bychawie.
6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska gm. Bychawa w trybie bezprzetargowym na rzecz kościoła na cele działalności sakralnej oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawa, ul. Grodzany, Gmina Bychawa,

d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy,

h) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. 8.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady 
Alicja Dzwonowska