XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r.

image_pdfimage_print

o godz. 1300 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „W drodze do samodzielności” dla Gminy Bychawa na rok 2013 r.
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu,
c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2013 r.,
d) ustalenia regulaminów targowisk,
e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013,
h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bychawy.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń