XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r.

Informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,

b) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023,

c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

d) zmieniającej uchwałę Nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa, logopedy,

e) zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Bychawa,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Bychawa,

g) nieodpłatnego przekazania nieruchomości od Gminy Bychawa na rzecz Powiatu Lubelskiego,

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

n) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 388 położona w miejscowości Urszulin – w obrębie nr 25 – Urszulin oraz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 1470, 2598 i 2605 położone w miejscowości Bychawa – w obrębie – nr 1 – Bychawa Miasto,

o) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2017 roku,

p) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2018,

q) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

 Grzegorz Szacoń