XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017-2023,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bychawa,
  3. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie, gmina Bychawa,
  4. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa,
  5. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych,
  6. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,
  7. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  8. zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
  9. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady 
Grzegorz Szacoń