XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 15 00

image_pdfimage_print

Informuję,    że    XXVIII  sesja  Rady  Miejskiej  w  Bychawie  odbędzie  się  w  dniu
25  kwietnia  2013  r.  o  godz.  1500(czwartek)  w  sali  konferencyjnej 

Urzędu  Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za rok 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)   określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                          
i   specjalistyczne   usługi   opiekuńcze,   z   wyłączeniem   specjalistycznych   usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b)  nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
c)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
d)  nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
e)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
f)   nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
g)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
h)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
i)   wyrażenia     zgody     na     sprzedaż     nieruchomości     niezabudowanej,     położonej
w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, Gmina Bychawa,
j)   wyrażenia     zgody     na     sprzedaż     nieruchomości     niezabudowanej,     położonej
w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, Gmina Bychawa,
k)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości
Gałęzów Kolonia Druga, Gmina Bychawa,
l)   wyrażenia     zgody     na     sprzedaż     nieruchomości     niezabudowanej,     położonej
w miejscowości Bychawa, Gmina Bychawa,
m) zmian w  uchwale budżetowej na rok 2013,
n)  udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowe Powiatowi Lubelskiemu.
8.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów     
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady  
Grzegorz Szacoń