XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r.

image_pdfimage_print

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bychawa, 

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Piłsudskiego- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 470/3, 1445/1, 478/1, 478/2, 481/3, 479, 529/1 i 1338; przy ul. Mickiewicza- oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr: 529/2, 1452, 547, 1449, 549/1, 549/2, 549/3, 553/1, 553/3; przy ul. Rataja- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 491/1 i 487; przy ul. Pięknej- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 500/3 oraz przy ul. Reymonta- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 630/7 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady
Alicja Dzwonowska