XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2014

image_pdfimage_print

Informuję,  że  XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu
27 lutego 2014 r. o godz. 1500 (czwartek)
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a)     wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje przez Gminę Bychawa projektu „E-administracja w powiecie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 b)     przyjęcia programu opieki nad zwierzami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2014 roku,

 c)     zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

    Przewodniczący Rady 

        Grzegorz Szacoń