XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r.

Informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 1500 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1320, 2601 i 2606 położone w miejscowości Bychawa- w obrębie -nr 1- Bychawa Miasto,
b) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2297 L od drogi 2287 L Zaraszów – Kąty – Wysokie w miejscowości Zaraszów gmina Bychawa,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie, gmina Bychawa,
f) zmiany uchwały Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
g) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych,
h) ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa,
i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2018 roku,
j) podziału Gminy Bychawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
k) podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
l) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
m) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2019,
n) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń