XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 411/3 i 449 położone w miejscowości Stara Wieś Druga- w obrębie nr 23 – Stara Wieś Druga, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/2 położona w miejscowości Zaraszów-Kolonia – w obrębie nr 34 – Zaraszów-Kolonia oraz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 799 i 1440 położone w miejscowości Wola Gałęzowska – w obrębie nr 30 – Wola Gałęzowska,
c) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Bychawa instrumentem płatniczym,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
f) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2018 rok.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2017 r.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń