XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie 28 listopada 2013 r.

image_pdfimage_print

o godz. 1500 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

6. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

b) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,

e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Bychawa,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

8. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2014 rok.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń