XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r.

image_pdfimage_print

O godz. 13.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bychawa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013,
d) wieloletniej prognozy finansowej,
e) uchwały budżetowej na rok 2014,
f) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2014 rok.
6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2013 roku.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.