XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie 30 stycznia 2014 r

image_pdfimage_print

Informuję, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu
30 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
b) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

e) stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
g) stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
i) zatwierdzenia „Strategicznego planu działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 w gminie Bychawa do roku 2020”,
j) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń