XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 marca (środa) 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

Informuję, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 marca (środa) 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bychawa,
  b) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Bychawie,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska,
  e) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2022 roku,
  f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bychawa za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych,
  g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
  h) rozpatrzenia petycji,
  i) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Bychawa na rok 2023,
  j) uchylenia Uchwały Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa,
  k) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  l) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń