Zabiegi ochrony czynnej przyczynią się do przywrócenia właściwego stanu ochrony przyrody rezerwatu „Podzamcze” poprzez stworzenie optymalnych warunków do zachowania cennej roślinności murawy kserotermicznej

image_pdfimage_print

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na zlecenie RDOŚ w Lublinie będą realizawone zabiegi ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody „Podzamcze” znajdującym się na obszarze będącym własnością Gminy Bychawa na działce ewidencyjnej nr 135/1 obrębu Bychawa Miasto.

Prace te wykonywane będą przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rezerwat przyrody „Podzamcze”, o powierzchni 3,40 ha, został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 28, poz. 172) w celu ochrony zbiorowisk roślinności kserotermicznej.

W przedmiotowym rezerwacie przyrody, drogą sukcesji, zachodzi zarastanie murawy kserotermicznej przez roślinność zielną, krzewiastą i drzewiastą.

Proces zarastania muraw kserotermicznych skutkuje niekorzystnymi zmianami siedliskowymi spowodowanymi zwiększaniem uwilgotnienia, ograniczeniem dostępu światła słonecznego i zmniejszeniem amplitudy temperatur rocznych i dobowych. Wynikiem tego procesu jest ustępowanie cennych gatunków roślin będących celem ochrony rezerwatu.

W związku z tym, aby utrzymać siedliska życia wielu rzadkich gatunków muraw kserotermicznych, konieczne jest prowadzenie zabiegów ochrony czynnej.

W związku z powyższym w rezerwacie przyrody „Podzamcze” na obszarze zbocza kserotermicznego wykonywane będą zabiegi ochrony czynnej.

Prace te mają polegać na wycince na powierzchni 3,40 ha dwuletnich odrostów roślinności krzewiastej i drzewiastej, przede wszystkim: robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, tarniny Prunus spinosa, jeżyny Rubus, derenia świdwy Cornus sanguinea, bzu czarnego Sambucus nigra, kruszyny pospolitej Frangula alnus, szakłaka pospolitego Rhamnus cathartica, klonu jesionolistnego Acer negundo, klonu zwyczajnego Acer platanoides, lipy Tilia.

Przy czym na powierzchni 0,40 ha u podnóża zbocza kserotermicznego (w południowej części rezerwatu) odrosty roślinności krzewiastej i drzewiastej rosną w zwarciu 100%. Podobnie na powierzchni 0,25 ha na wierzchowinie zbocza odrosty roślinności krzewiastej i drzewiastej rosną w zwarciu 100%. Natomiast na powierzchni 0,75 ha na zboczu we wschodniej części rezerwatu przyrody (od strony ulicy lubelskiej) odrosty roślinności krzewiastej i drzewiastej rosną w zwarciu 60%. Na pozostałym obszarze rezerwatu przyrody pokrycie roślinnością wynosi 30%);

Ponadto ma być wykonane wyrwanie z korzeniami, dwuletnich siewek drzew np. brzozy brodawkowatej Betula pendula, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i dębu Quercus na powierzchni 3,40 ha;

Natomiast bezwzględnie pozostawiane mają być krzewy wisienki karłowatej (Prunus fruticosa). Są one zlokalizowane w postaci czterech płatów wisienki karłowatej na wierzchowinie zbocza kserotermicznego przy drodze polnej (jeden duży płat w części północno – wschodniej, dwa duże płaty w części północno – środkowej rezerwatu i jeden mały płat w części północno – zachodniej). Ponadto pozostawione mają być: krzewy jałowca pospolitego i berberysu pospolitego oraz krzewy dzikich róż.

Wycinka ma być tak wykonywana, aby miejsce cięcia było zlokalizowane, jak najbliżej szyjki korzeniowej krzewu. Pniaki po wyciętych zakrzaczeniach muszą znajdować się na poziomie gleby.

Uzyskana biomasa będzie zebrana i usunięta z obszaru rezerwatu przyrody, a następnie zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace te mają na celu ograniczenie ekspansji roślinności zielnej, krzewiastej i drzewiastej na obszar murawy kserotermicznej, a przez to utrzymanie siedliska życia wielu rzadkich gatunków roślin kserotermicznych.

Wykonanie zaplanowanych zabiegów ochrony czynnej przyczyni się do przywrócenia właściwego stanu ochrony przyrody rezerwatu „Podzamcze” poprzez stworzenie optymalnych warunków do zachowania cennej roślinności murawy kserotermicznej.

Prace te wykonywane są w ramach projektu pod nazwą „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 2021” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

dr inż. Marta Olszewska

specjalista ds. rezerwatów przyrody

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie