ODWOŁANY ZAKAZ picia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kosarzew Dolny Kolonia, Romanów i Skawinek

2014-09-17 WPŁYNEŁA INFORMACJA O WARUNKOWYM ZEZWOLENIU NA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU

 

2014-08-15

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858

 

z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), − art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 15.09.2014r. nr SB/53682/ 09/2014, SB/53683/09/2014 z przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 11.09.2014r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kosarzew Dolny gm. Krzczonów

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu.

2. Niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli.

3. Podjęcie skutecznych działań naprawczych przez właściciela wodociągu, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

4. Zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zezwala na:

− utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do

celów sanitarnych,

− ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.