Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących

image_pdfimage_print

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

 Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne

 Okres realizacji projektu: kwiecień – sierpień 2010r.

Całkowity koszt projektu: 3.116.841,00 zł1
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 2.397.587,55 zł
Środki z budżetów gmin: 619.253,45
Planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 100.000,00 zł.
Umowa o dofinansowaniu projektu została podpisana w dniu 30.12.2009r.

     W dniu 20 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa Konsorcjum  pomiędzy pięcioma gminami powiatu lubelskiego (Gminą Bychawa, Gminą Jabłonna, Gminą Krzczonów, Gminą Wysokie, Gminą Zakrzew). Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod tytułem:  „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”.

 

     Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gmin poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:
– Zakrzew gmina Zakrzew,
– Dragany gmina Wysokie,
– Stara Wieś Druga gmina Bychawa,
– Piotrków gmina Jabłonna,
– Żuków gmina Krzczonów,
wpisanych w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.
Zakłada się, że w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla poszczególnych gmin:
* Zakrzew: samochód ratowniczo – gaśniczy 4×4 typu średniego, zestaw narzędzi hydraulicznych  kategorii 1, agregat prądotwórczy, aparat powietrzny z maską i butlą
kompozytową, drabina wysuwana z podporami, 6 kpl. ubrań strażackich bojowych i 6 par butów specjalnych strażackich;
* Wysokie: samochód ratowniczo – gaśniczy 4×4 typ średni;
* Jabłonna: samochód ratowniczo – gaśniczy 4×4 typ ciężki;
* Bychawa: samochód ratowniczo – gaśniczy 4×4 typ średni, sprzęt hydrauliczny mały i duży, aparat powietrzny z maską i butlą kompozytową, aparat prądotwórczy do oświetlenia, drabina wysuwana, zestaw PSP R1, przecinarka do betonu i stali, pilarka;
* Krzczonów: pompa szlamowa, 2 aparaty prądotwórcze, 4 aparaty ochronny dróg oddechowych, pompa wodna, 2 piły spalinowe, 6 prądnic uniwersalnych, 4 rozdzielacze, 16 kpl. ubrań strażackich bojowych, 8  hełmów, 16 par butów specjalnych strażackich.

 

     Powodem realizacji projektu są braki w infrastrukturze przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej jednostek OSP oraz słabo zorganizowany Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Większość posiadanych przez OSP samochodów, urządzeń przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych wciąż nie odpowiada obowiązującym normom technicznym. Zły stan tych urządzeń może doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gmin zrzeszonych w konsorcjum, oraz  do utraty dóbr zarówno materialnych, jak i przyrodniczych.

 

     Realizacja projektu umożliwi usprawnienie działań ratowniczych oraz możliwości szybkiej likwidacji skutków awarii chemicznych oraz klęsk żywiołowych pozwoli na minimalizację i opanowanie skutków zagrożenia na obszarach objętych projektem. Działania te przyniosą korzyści związane z ochroną bogatych walorów środowiskowych zaangażowanych gmin oraz wymierne korzyści społeczne wynikające z ograniczenia strat materialnych, szybkiego udrożnienia ciągów komunikacyjnych oraz podniesienia skuteczności, a co za ty, idzie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Osiągając zamierzone wskaźniki wpłynie się w zasadniczy sposób na ograniczenie strat materialnych osób biorących udział w wypadkach jak też korzystających z drogi, na której one występują. Eliminując zagrożenia wtórne będzie można wykluczyć potencjalne niebezpieczeństwo, które może oddziaływać także na innych użytkowników dróg.

  Image


1 Wszystkie prezentowane kwoty nie są ostateczne, ponieważ nie rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe.