Zapraszamy osoby zainteresowane branżą IT do udziału w projekcie ,,NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZE PERSPEKTYWY”

„Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”. .
Projekt skierowany jest do 105 osób (32 kobiet, 73 mężczyzn) w wieku powyżej 18. roku życia,), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym i egzaminie państwowym z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk .
Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu wybranej kwalifikacji:
a) EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
b) EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik projektu odbędzie praktyki zawodowe dla każdej kwalifikacji, w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy dla zawodu technik informatyk. Po ukończonym kursie zawodowym Uczestnik projektu przystępuje do egzaminu Państwowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na kwalifikację w zawodzie technik informatyk.

Uczestnikami projektu mogą być:
 Osoby uczące się na terenie woj. lubelskiego,
 Osoby pracujące na terenie woj. lubelskiego,
 Osoby pozostające poza rynkiem pracy (os. Bezrobotne i bierne zawodowo) jednocześnie zamieszkujące woj. lubelskie,
 Osoby z wykształceniem od ISCED 1 do ISCED 4, tj.
BRAK (formalnego wykształcenia – ISCED 0)
PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej – ISCED 1)
GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej – ISCED 2)
PONADGIMNAZJALNE ( liceum, technikum, szkoła zawodowa – ISCED 3)
POLICEALNE ( kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej – ISCED 4)
.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:
ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin (I piętro, pokój 13) tel. 733 899 866,
e-mail: anna.kazula@itcomplete.pl , katarzyna.rokoszewska@itcomplete.pl
Szczegóły na: http://lepszeperspektywy.pl/
Projekt „ Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” nr RPLU.12.4.00-06-0027/18 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Nazwa działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

załączniki: