Zaproszenie do komisji konkursowych

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.
4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 28 grudnia 2012 r. na adres: Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena ofert pod względem formalnym.
2. Ocena ofert pod względem merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
3. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
4. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji.
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej
1. Burmistrz Bychawy wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach w konkretnych terminach.
2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Bychawy w formie zarządzenia.

 

Burmistrz Bychawy
/-/Janusz Urban

 

 

 

 

formularz