Zapytanie ofertowe – zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Olszowcu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art.4 pkt 8)

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu,

Olszowiec 10; 23-100 Bychawa

e-mail: osp-olszowiec@wp.pl, tel.695-773-465

2014-08-04 osp olszoweic zielona oaza

 

 

II. Osoba do kontaktu w sprawach oferty Piotr Gąbka tel. 508-643-996

 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowy

Zielona Oaza – zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy wiejskiej
w Olszowcu.

Opis przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy zawarte w załączeniu.

 

IV. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

Poniższą ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie-listem), elektronicznie na załączonym Formularzu Oferty do dnia 08.08.2014.

b) składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: „zapytanie ofertowe”

c) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 09.08.2014 r.

d) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

e) kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

istotne postanowienia umowy

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Olszowcu, którego głównym elementem jest zbiornik wodny, w zakresie:

– tereny zielone -prace ziemne, nasadzenia

– ogrodzenie

– wykonanie kładki

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do niniejszego opisu.

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do:

1. przedłożenia przed podpisaniem umowy z Zamawiającym kosztorysu ofertowego,

2. zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny,

3. utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku – zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

4. skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz kosztorysu powykonawczego.

Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Termin rozpoczęcia robót 16.08.2014 r.

Termin zakończenia robót 30.09.2014 r.

 

 

Załaczniki:

zapytanie_ofertowe

Wizualizacja_zagospodarowania_ZIELONA_OAZA

szkic_pomostu

Rys_furtka_i_przęsło

Rys_brama

Przedmiar_robot_do_zagospodarowania_terenu_w_otoczeniu_swietlicy_wiejskiej_w_Olszowcu

Wzór umowy Zielona Oaza.pdf

Formularz oferty Zielona Oaza.pdf