Zarządzenie Burmistrza Bychawy w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa

Zarządzenie Nr 2/OW/2020
Burmistrza Bychawy

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.

2. Terminy o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaję do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 2020/2021, określone Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr XXVI/171/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa, którym ustalono obwód, wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Oświaty Spraw Społecznych                  i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz dyrektorom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bychawa i szkół podstawowych oraz  wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Bychawy


Janusz Urban

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/OW/2020
Burmistrza Bychawy
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. od 4 maja 2020 r. do 13 maja 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do 5 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 marca 2020 r. 18 maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. od 19 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 marca 2020 r. 25 maja 2020 r.
6. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej od 17 marca 2020 r. od 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/OW/2020
Burmistrza Bychawy
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa, liczba punktów dla danego kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określone Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie nr XXVI/171/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Niepełnosprawność kandydata 10 Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (oryginał dokumentu)
2. Niepełnosprawność rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 10 Oświadczenie rodzica/ów, prawnych opiekunów kandydata o niepełnosprawności
3. Rodzeństwo kandydata spełnia w danej szkole obowiązek szkolny 5 Oświadczenie rodzica/ów, prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w danej szkole
4. Szkoła znajduje się w miejscu pracy lub w pobliżu miejsca pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 5 Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów kandydata o miejscu pracy
5. Kandydat ma możliwość dojazdu do szkoły autobusem szkolnym 5 Oświadczenie rodzica/ów, prawnych opiekunów kandydata o możliwości dojazdu kandydata do szkoły autobusem szkolnym
6. Nauka w klasie pierwszej jest kontynuacją wychowania przedszkolnego kandydata w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Bychawa 5 Oświadczenie rodzica/ów, prawnych opiekunów kandydata
7. Kandydat jest członkiem rodziny niepełnej 5 Oświadczenie rodzica/ów, prawnych opiekunów kandydata potwierdzające, że kandydat jest członkiem rodziny niepełnej

Załączniki: