Zarządzenie nr 17OW2019 Burmistrza Bychawy z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

Data utworzenia: 2019-02-05 Obowiązujący: od 2019-02-05 do 2019-02-20 Opis:

Zarządzenie nr 17/OW/2019

Burmistrza Bychawy

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa.

§ 2

Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

§ 3

1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Bychawa, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban