LVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 29 listopada 2023 r.

Informuję, że LVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 listopada (środa) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
 9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
 10. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Bychawa,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,
 12. uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
 13. przystąpienia Gminy Bychawa do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin,
 14. ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 15. podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 16. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Bychawa,
 17. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2024 rok,
 18. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
 19. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 20. zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

6. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2024 rok.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

 Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie:

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 29 listopada 2023 r. (środa) godz. 9.45

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy –29 listopada 2023 r. (środa) godz. 10.45 

Porządek posiedzenia:

    1. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.

    2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 2. podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

    4. Sprawy  bieżące.


Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 29 listopada 2023 r. (środa) godz. 11.45  

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a. uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

b. przystąpienia Gminy Bychawa do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin.

2. Współpraca z gminami partnerskimi.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Sprawy  bieżące.


Komisja do spraw oświaty – 29 listopada 2023 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 29 listopada 2023 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

d. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

e. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

f. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

g. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

h. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

i. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

j. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Bychawa,

k. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,

l. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Bychawa.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Sprawy  bieżące.


Komisja do spraw budżetu i finansów – 29 listopada 2023 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Bychawa,

b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2024 rok,

c. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,

d. zmian wieloletniej prognozy finansowej,

e. zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Sprawy  bieżące.


Załącznik