LVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 28 grudnia 2023 r.

Informuję, że LVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,

b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2024-2030,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

d) uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2024,

e) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,

g) rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie,

h) zakazu wykorzystania Górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.

5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2023 r.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie:

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 8:00

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

– rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie,

– zakazu wykorzystania Górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2023 r.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Sprawy bieżące.


Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 8:45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

– przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2024-2030,

– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2023 r.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Sprawy  bieżące.


Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 9:30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
 2. Ocena realizacji usług komunalnych.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 10.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

– uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2024,

– zmian wieloletniej prognozy finansowej,

– zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2023 r.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Sprawy  bieżące.


Załącznik