Inwestycje 2008

image_pdfimage_print

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 roku

wg Wydziału Gospodarki Przestrzenno-Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

1. Rozbudowa budynku szkoły z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na mieszkania socjalne na piętrze budynku szkoły w Osowie.

 • Projekt zakłada utworzenie 7 lokali mieszkalnych (socjalnych) o powierzchni ok. 37 m kw. każdy, na i piętrze budynku.
 • W trakcie tych prac wykonane zostanie także elewacja zewnętrzna wraz z ociepleniem całego budynku, wymiana pokrycia dachowego i dobudowana oddzielna klatka schodowa.
 • W dniu 31.03.2008 r. została zawarta umowa na roboty budowlane
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Innowacyjne „INNOTECH” Sp. z o.o. Lublin.
 • Wartość zadania: 612.044,54 zł.
 • (I etap prac zakończono 30.09.2008 r., wartość: 294.480,01 zł,  
 • II etap prac zakończenie zaplanowane na 30.04.2009 r., wartość: 317.564,53 zł)    
 • Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o dofinansowanie zadania w wysokości 139.000,- zł ze środków na wsparcie w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych
Image

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zdrapy gm. Bychawa

 • Dokumentacja techniczna obejmuje modernizację odcinka drogi odcinku o długości 500 mb.
 • W 2008 r. wykonano odcinek o długości 250 mb.
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku
 • Zadanie zakończone. Wartość zadania: 124.803,87 zł
 • W dniu 4.04.2008 r. złożono wniosek o dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi
Image

3. Remonty dróg gminnych

 • Dostawy gruzu: ceglanego – 1701 ton , betonowego – 2430 ton na kwotę: 163.053,00 zł
 • Dostawa mieszanki sortowanej – 2700 ton na kwotę 158.581,70 zł
 • Równanie dróg – kwota: 5215,50 zł 
 • Remonty cząstkowe – kwota 27.366,56 zł.
 • Remont drogi w Woli Gałęzowskiej wartość robót 47.342,80 zł.
Image

4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bychawie

 • W 2008 roku wykonana zastała część kanalizacji deszczowej odwadniającej budynek szkoły od strony zachodniej.
 • Wykonawca robót:Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe EKOMEL – Janów Lubelski
 • Zadanie zakończone. Wartość zadania: 18.544,77 zł
 • Pozostała opracowana w 2007 roku dokumentacja techniczna obejmująca: modernizację budynku szkoły (ocieplenie), budową ogrodzenia, chodników, plac rekreacyjny.
 • Na wykonanie pozostałych robót o wartości ok. 1.600.000,- zł, planuje się pozyskać środki zewnętrzne: – w dniu 26 listopada 2007 r. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na początku listopada br. po raz trzeci zmieniony został termin składania wniosków – nowy orientacyjny termin składania wniosków to kwiecień-maj 2009 r.

5. Modernizacja stadionu sportowego z budową parkingu 

 • W 2008 roku na parkingu przy stadionie ułożono nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążącą o gr. 6 cm) oraz wykonano adaptację części ul. Sportowej.
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. – Zamość
 • Zadanie zakończone. Wartość zadania: 212.412,54 zł
 • Na wykonanie pozostałych robót o wartości ok. 1.500.000,- zł, planuje się pozyskać środki zewnętrzne:
  – w dniu 6 lutego 2008 r. do Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o wprowadzenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej – odpowiedzi nie otrzymano;
  – w dniu 26 listopada 2007 r. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na początku listopada br. po raz trzeci zmieniony został termin składania wniosków – nowy orientacyjny termin składania wniosków to kwiecień-maj 2009 r.
Image

6. Remont drogi gminnej Nr 107247L w miejscowości Wincentówek gm. Bychawa

 • Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek drogi o długości 655 mb
 • W 2008 r. wykonano odcinek o długości 580 mb.
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. – Zamość
 • Wartość zadania: 257.020,29 zł w tym dofinansowania ze środków MSWiA (tzw. powodziowe) w wysokości: 200.000,-  zł
Image

7. Remont ulicy Sportowej w Bychawie

 • Ułożono nawierzchnię asfaltową na ulicy o dł. 234 mb.
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku
 • Zadanie zakończone. Wartość zadania: 125.133,33 zł
 Image

8. Budowa zespołu boisk sportowych ”Moje Boisko – Orlik 2012” – etap I i II

 • Projekt zakłada budowę:
  • boiska do piłki nożnej o wymiarach 60 x 32 m,
  • boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
  • budynków sanitarno – szatniowych,
  • ogrodzenie terenu,
  • budowę przyłączy: elektrycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Wartość zadania: 1.565.922,84 zł  w tym: (dokumentacji: 26.395,40 zł, I etap robót: 943.930,60 zł,II etap robót: 595.596,84 zł )
 • Wykonawca I etapu robót: Zakład Budowlano-Usługowy „ZAWAR” ; Oddział w Sitańcu
 • Wykonawca II etapu robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe EKOMEL – Janów Lubelski
 • Dofinansowanie ze środków:
  • Ministerstwa Sportu  333.000, zł
  • Urzędu Marszałkowski 333.000 zł
 Image


9. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bychawce Drugiej.

 • Wykonana wewnętrzna instalacja gazowa i wodociągowa ciepłej wody, zamontowano kuchenkę gazową, ogrzewacz wody, taboret gazowy oraz nagrzewnicę do pomieszczeń.
 • Wartość zadania: 24.687 zł
 • Wykonawca robót: „KOMPEX” S.J. Lublin
 • W trakcie opracowanie jest dokumentacja instalacji wewnętrznej gazowej i przyłącza gazowego do budynku Klub OSP Bychawka II
 • W listopadzie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę
 • Koszty dokumentacji: 3.050 zł 

Image


10. Remontu chodnika wzdłuż ul. M.J. Piłsudskiego w Bychawie – etep I

 • Dokumentacja techniczna obejmuje chodnik o długości 318 mb
 • W 2008 r. wykonano odcinek o długości 182 mb.
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” – Lublin
 • Wartość robót: 42.403,64 zł 
Image

11. Budowa wodociągu w miejscowości Bychawka Trzecia (dokumentacja +wykonanie)

 • Dokumentacja techniczna obejmuje: budowę sieci wodociągowej o długości 294 mb wraz z przyłączem o długości 27 mb.     
 • Wartość zadania: 34.041,40 zł w tym: (dokumentacja 6589,80, roboty 27451,60)
 • Wykonawca robót: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. Bychawa 

 Image


12. Zakup wiat przystankowych

 • Zakupiono 2 wiaty przystankowe o wartości: 9.980,79 zł

13. Budowa przyłącza elektroenergetycznego w Bychawie – zalew Podzamcze (dokumentacja +wykonanie)

 • Zadanie zakończone roboty budowlane
 • Wartość robót: 5.015,65 zł
 • Wykonawca Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Kraśnik

14. Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap II wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Bychawie

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap II obejmować będzie budowę nowego punktu zlewnego, budowę trzeciego osadnika wtórnego, wymianę rurociągów technologicznych, zagospodarowanie terenu oczyszczalni wraz z drogami wewnętrznymi oraz przebudowę budynku administracyjno – socjalnego i remonty pozostałych budynków.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej obejmować będzie ulice: A. Krajowej, 11-go Listopada, St. Wyspiańskiego, M. Reja, Zamkową, A. Budnego, M. Pileckiego.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – projekt jest   na 18 pozycji listy rezerwowej (uzyskał 84,29 punkty) 
 • Szacowana wartość projektu: 9.614.243,54 zł
 • Planowany okres realizacji 2009-2010 

 15. Budowa drogi – Gałęzów – Leśniczówka

 • Dokumentacja techniczna obejmuje budowę odcinka drogi o długości 1209 mb.
 • Pozwolenie na budowę zostało wydane 30.09.2008 r.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – projekt nie jest na liście rankingowej (uzyskał 32,63 punkty)
 • Szacowana wartość projektu: 3.107.986,88 zł
 • Planowany okres realizacji 2009-2010
 • W dniu 20.11.2008 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 16. Przebudowa drogi – Łęczyca

 • Odcinek drogi zaplanowany do przebudowy o długości 2100 mb.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – projekt nie jest na liście rankingowej (uzyskał 41,20 punkty)
 • Szacowana wartość projektu: 1.820.850,00 zł
 • Planowany okres realizacji 2009-2010
 • W dniu 4.04.2008 r. złożono wniosek o dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – odpowiedzi nie otrzymano.

17. Przebudowa drogi – Leśniczówka

 • Odcinek drogi zaplanowany do przebudowy o długości 1485 mb.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – projekt nie jest na liście rankingowej (uzyskał 20,38 punkty)
 • Szacowana wartość projektu: 1.332.850,00 zł
 • Planowany okres realizacji 2009-2010

18. Budowa ul. Gen. G. Roweckiego w Bychawie

 • Dokumentacja obejmuje budowę odcinka ulicy o długości 148,44 mb wraz z chodnikami.
 • Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 3.07.2007 r.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – projekt jest   na 87 pozycji listy rezerwowej (uzyskał 70,45 punkty) 
 • Szacowana wartość projektu: 523.606,62 zł
 • Planowany okres realizacji 2009

19. Budowa dróg, chodników i infrastruktury technicznej w osiedlu „Nad Doliną”

 • Opracowana dokumentacja obejmuje: budowę ulic i chodników, oświetlenia uliczne oraz kanalizację deszczową.
 • Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 30.09.2008 r.
 • Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Województwa Lubelskiego – projekt jest   na 37 pozycji listy rezerwowej (uzyskał 83,40 punkty) 
 • Szacowana wartość projektu: 2.317.568,49 zł
 • Planowany okres realizacji 2009-2010

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Nad Doliną”  

 • Opracowana dokumentacja obejmuje budowę kanalizację sanitarnej wraz z przyłączami.
 • Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 6.08.2008 r.
 • Wartość kosztorysowa robót: 1.005.106,64 zł

21. Remont drogi gminnej Nr 107217 L w miejscowości Stara Wieś Trzecia

 • Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek drogi o długości 500 mb
 • W 2008 r. wykonano odcinek o długości 370 mb.
 • Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku
 • Wartość zadania: 191.927,73 zł w tym dofinansowania ze środków MSWiA (tzw. powodziowe) w wysokości: 150.000,-  zł

22. Zabezpieczenia dna wąwozu przed erozją – droga gminna Gałęzów Kol. I – Gałęzów Kol. II

 • Dokumentacja techniczna obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 2 odcinki o łącznej na długości 338 mb
 • Zadanie zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Lublinie
 • Wartość kosztorysowa robót 221.871,75 zł 
 • W dniu 4.01.2008 r. złożono wniosek o dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (środki na zabezpieczenie wąwozów lessowych) do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. W dniu 20.11.2008 r. złożono ponownie wniosek o dofinansowanie do zadania na 2009 r.

23. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej (dokumentacja)

 • W dniu 19.02.2008 r. do Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o wprowadzenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej (do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymano)
 • Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie dwukrotnie zajmował stanowisko w sprawie lokalizacji hali, pisma z dnia 18.04.2008 r. i 4.06.2008 r.
 • Kilkakrotnie zapraszano projektantów do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji, uzyskano jedną ofertę cenową, której wartość przekraczała wysokość zabezpieczonych środków.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Świerczewskiego (dokumentacja)

 • Opracowana dokumentacja obejmuje budowę kanalizację sanitarnej długości 213 mb wraz z 4 przyłączami.
 • W listopadzie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę
 • Koszty dokumentacji: 14.396,-
 • Wartość kosztorysowa robót: 55.196,86 zł

25. Budowa oświetlenia ul. 11-go Listopada (dokumentacja)

 • Opracowana dokumentacja obejmuje budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego długości 809 mb wraz z 29 lampami.
 • W grudniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę
 • Koszty dokumentacji: 10.648,-
 • Wartość kosztorysowa robót: 122.437,42 zł

26. Przebudowa ul. Rynek i Kopernika w Bychawie

 • Opracowana dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy i chodników
 • W grudniu zgłoszona zostanie przebudowa ulicy Kopernika
 • Koszty dokumentacji: 10.980 zł
 • Wartość kosztorysowa robót: na dzień dzisiejszy brak

27. Projekt prac geologicznych na poszukiwanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w Bychawie

 • Opracowane zostało „studium optymalnych koncepcji wykorzystania energii geotermalnej na obszarze gminy Bychawa” oraz projekt prac geologicznych na podstawie, którego będzie można ubiegać się o koncesję na prace poszukiwawcze.
 • Koszt dokumentacji: 24.400 zł

 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE:

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Bychawa

 • w trakcie realizacji,  planowany termin zakończenia prac 1.08.2009 r.
 • kwota umowy 83.000,- zł

 

2. Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Bychawa

 • w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac 31.03.2010 r.
 • kwota umowy 138.600,- zł


 

 
DROGI POWIATOWE

1. Odbudowa nawierzchni drogi Lublin-Bychawa

 • Odcinek o długości 12,94 km
 • Udzielone wsparcie 1.330.000 zł
Image

2. Odbudowa nawierzchni drogi St.Wieś – Stawce

 • Odcinek o długości 3,204 km
 • Udzielone wsparcie 650.000 zł

3. Remont drogi Bychawa – Piotrków w m. Olszowiec

 • Udzielone wsparcie 60.000 zł 

 

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

1. Budowa chodnika St. Wieś II

 • Odcinek chodnika o długości 105 mb.
 • Udzielone wsparcie 60.000,- 
Image

2. Budowa chodnika ul. Partyzantów

 • Dokumentacja obejmować będzie odcinek o długości 1131 mb
 • Koszt dokumentacji: 42.600,-
 • W grudniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.

3. Remont chodnika przy ul Partyzantów

 • Odcinek o długości 81 mb
 • Udzielone wsparcie 22.000,- zł