Patronat Honorowy Burmistrza Bychawy

image_pdfimage_print

Patronat Honorowy Burmistrza Bychawy jest wyróżnieniem honorowym dla inicjatyw, przedsięwzięć i wydarzeń, które wzbogacają życie społeczne i kulturalne mieszkańców. Objęcie patronatem służy propagowaniu godnych poparcia idei, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Bychawa. Szczegółowe zasady przyznawania Patronatu Burmistrza Bychawy określa Regulamin zamieszczony poniżej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/OW/2018

Burmistrza Bychawy z dnia 19 stycznia 2018 r.

Regulamin przyznawania

Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy

§1

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego przez Burmistrza Bychawy – zwanego dalej Patronatem.

§2

Patronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy Bychawa.

§3

O Patronat ubiegać się mogą organizatorzy przedsięwzięć i imprez między innymi o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym lub promocyjnym, w tym festynów, konkursów, konferencji i innych.

§4

 1. Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat powinni złożyć wniosek o objęcie Patronatem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 2. Wniosek o objęcie Patronatem imprezy lub uroczystości należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie co najmniej 21 dni przed jej planowanym terminem.
 3. Wzór wniosku dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej bychawa.pl oraz w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie.

§5

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Bychawy może odstąpić od złożenia wniosku oraz zachowania terminu, o których mowa w § 4.

§6

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Patronatu.
 2. Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga uzasadnienia i jest decyzją ostateczną.
 3. Przyznanie Patronatu nie jest jednoznaczne z deklaracją organizacyjnego lub finansowego zaangażowania Burmistrza Bychawy w realizację przedsięwzięcia.
 4. Wsparcie przyznane w ramach Patronatu obejmuje w szczególności:
 • wykonanie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych itp.;
 • zapewnienie pucharów, statuetek itp.;
 • przyznanie nagród rzeczowych dla laureatów;
 • udostępnienie pomieszczeń będących w zasobach Gminy Bychawa.

§7

Otrzymanie Patronatu zobowiązuje organizatora do:

 • zamieszczenia informacji o Patronacie w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących wydarzenia;
 • informowania uczestników oraz mediów o fakcie objęcia uroczystości lub imprezy Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy;
 • sporządzenia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Bychawie dokumentacji fotograficznej oraz informacji dotyczącej wydarzenia, celem publikacji na stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej.

§8

Niewywiązanie się z zobowiązania, o którym mowa w § 7 może stanowić podstawę do odmowy przyznania organizatorowi Patronatu w przyszłości.

Do pobrania: