Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2024 roku

image_pdfimage_print

Harmonogramy odbioru odpadów w 2024 roku

do pobrania w formacie PDF:


Obowiązują poniższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny
 • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny
  (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów)

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, że posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne korzystają ze zwolnienia w wysokości 2 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego mieszkańca.

Właściciele chcący skorzystać z w/w zwolnienia zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór został zamieszczony poniżej:


ZMIANA NUMERU KONTA WPŁAT ZA ODPADY
od dnia 1 października 2019 r. obowiązuje nr:
09 8685 0001 0017 3892 2000 0480 
w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr VI/36/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w/w opłatę należy uiszczać w następujących terminach:

 • I kwartał – do  15 lutego
 • II kwartał – do  15 maja
 • III kwartał – do 15 sierpnia
 • IV kwartał – do 15 listopada

ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA

W związku z zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi wystawiania odpadów zmieszanych w sytuacji gdy, odpady nie mieszczą się w pojemniku informujemy, że zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zbierane bez względu na ich ilość należy wystawić w wyznaczone dni, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych do godz. 7.00.

Odpady komunalne zmieszane można wystawiać w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych oraz w workach w kolorze innym niż worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych np. czarnym.

Przypominam, że odpady selektywnie zbierane należy wystawiać w workach:

1) w kolorze niebieskim znapisem „papier”, w którym gromadzony są:
– papier w tym tektura,
– odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) w kolorze żółtym z napisem „metale i tworzywa sztuczne”, w którym gromadzone są:
– metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
– opakowania wielomateriałowe;

3) w kolorze zielonym z napisem „szkło”, w którym gromadzone są:
– szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

4) w kolorze brązowym z napisem „Bio”, w którym gromadzone są odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Informacja o funkcjonowaniu sytemu odbioru nieczystości stałych na terenie gminy Bychawa

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła szereg nowych obowiązków na gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na ich terenie. Nowy system zakłada, że samorząd który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W „nowym” systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina przejęła obowiązki zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i dzięki temu uzyskała możliwość gospodarowania odpadami na swoim terenie. W związku z tym każda gmina zobowiązana została do zorganizowania przetargów na odbiór odpadów komunalnych i na zagospodarowanie tych odpadów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

JAK DZIAŁA SYSTEM GMINNY

 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców
 • Opłata za odpady posegregowane jest niższa, opłaca się więc segregować odpady
 • Powstał punkt selektywnej zbiórki odpady, do którego wszyscy mieszkańcy mogą oddać określone odpady bezpłatnie
 • Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Wprowadzony nowy model gospodarowania odpadami ma służyć przede wszystkim:

 • uszczelnieniu systemu tak, aby obejmował on wszystkich „wytwórców” śmieci na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (w starym modelu jedynie ok. 85% podmiotów wytwarzających odpady należało do systemu),
 • selektywnemu zbieraniu odpadów „u źródła” tj. wstępnej segregacji śmieci przez podmioty, które je wytwarzają,
 • zmniejszeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a także ogólnej ilości odpadów,
 • dążeniu do całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów,
 • zapewnieniu budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej, czyli instalacji służących odzyskiwaniu oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w inny sposób aniżeli ich składowanie na tzw. wysypiskach,
 • właściwemu nadzorowi nad postępowaniem z odpadami komunalnymi, zarówno na etapie ich powstawania, jak i dalszego procesu dokonywanego przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska, powstających w skutek transportu odpadów z miejsc ich wytwarzania do punktu odzyskiwania bądź unieszkodliwiania, dzięki podziałowi województw na regiony gospodarki odpadami.
 • Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. pozycja 1289) obecnie obowiązujący model gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje min.:
  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu.

NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z OPŁAT

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

 • odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • obsługi administracyjnej tego systemu
 • edukacja ekologiczne

KTO ODBIERA ODPADY

Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, mogą przystąpić przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie, na terenie której zamierzają funkcjonować. Podmioty takie obowiązane są do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Ponadto tacy przedsiębiorcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Zgodnie z zapisami art. 9 b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wykaz dostępny jest pod adresem internetowym http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=162

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W „nowym” tekście tej ustawy z końca 2012 r. dodaje się ponadto, że zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi nawet, jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola), infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi) oraz świetlice gminne, cmentarz, boiska sportowe, parkingi, przystanki.


Opis istniejącego systemu


 • Według „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017” gmina Bychawa została włączona do południowo-zachodniego regionu gospodarki odpadami.
 • Do połowy roku 2014 na terenie naszego regionu funkcjonowała jedna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych czyli Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/3. W połowie roku 2014 r. rozpoczął swoja działalność również Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach ul. Przemysława 35A, 24-200 Bełżyce.
 • W wyniku zorganizowanego przetargu od 2 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku odbiorem odpadów z terenu gminy Bychawa zajmuje się  Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Bychawie z siedzibą , ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa
 • W wyniku zorganizowanego przetargu od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
 • Istniejący w naszej gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Poziom recyklingu

1. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2022 r. wyniosły:

a) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom dopuszczalny – 35%

Poziom osiągnięty – 0%

b) Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:

Poziom wymagany – 25%

Poziom osiągnięty – 16,87%

c) Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2022 r.:

Poziom osiągnięty – 18,74%.

2. Została wykonana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bychawa za rok 2022:

Dokument analizy dostępny jest w formie elektronicznej w formie pliku do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. – ul. Metalurgiczna 17a, Lublin

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – ul. Przemysłowa 35 A,  24-200 Bełżyce

– bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – ul. Przemysłowa 35 A,  24-200 Bełżyce
 • Komunalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania – EKOPAK SP. Z O.O. ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin

– pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Instalacja do składowania odpadów – Ekoland Polska , składowisko PIASKI Lasy  ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
 • Instalacja do składowania odpadów – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy
 • Składowisko TERRA AMICA, Składowisko Lubiczyn 21-211 Lubiczyn
 • Składowisko Odpadów „za rzeką Biała” 33-100 Tarnów

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne
z terenów niezamieszkałych

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bychawa:

1. APGG” Sp. o. o. ul. F. Nowowiejskiego 2/84, 20-880 Lublin

2. EKO-KRAS Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 27, 23-204 Kraśnik

3. KOMA Sp. Z O.O. (DAWNIEJ KOMA SP. Z O. O. SP. K.) ul. Krzemowa 8B, 19-300 Ełk

4. KOMA Lublin Sp. z o. o. ul. Mełgiewska 11E 20-209 Lublin

5. Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior Dys ul. Księżycowa 18, 21-003 Ciecierzyn

6. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce

7. EKOLAND Sp. z o.o. ul. M. J. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik

8. PreZero Service Wschód Sp. z o. o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

9. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa


Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

Częstotliwość odbierania przez gminę prowadzona jest zgodna z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 stycznia 2023 r. Nr XLVIII/359/2023 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Bychawa będzie świadczyć usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w częstotliwości:

1. Odpady nieselekcjonowane (odpady zmieszane) odbierane będą:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, zaś w okresie od listopada do marca raz w miesiącu,

b) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa raz na dwa tygodnie,

c) w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,

d) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy co najmniej dwa razy w miesiącu,

2. Odpady zebrane selektywnie tj. papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odbierane będą:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w miesiącu,

c) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy co najmniej dwa razy w miesiącu.

3. Odpady selektywnie zbierane tj. popiół w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa odbierane będą w okresie od listopada do kwietnia raz w miesiącu.

4. Odpady selektywnie zbierane tj. ulegające biodegradacji szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wyłączając odpady pochodzenia zwierzęcego tj. kości, resztki mięsa, odchodów zwierzęcych odbierane będą:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, zaś w okresie od listopada do marca raz w miesiącu,

b) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa raz na dwa tygodnie,

c) w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień.

5. Odpady wielkogabarytowe dwa razy do roku.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku.


PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bychawie

Na terenie gminy Bychawa zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkt ten został wyznaczony uchwałą Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 r. Nr XXXV/243/2017 w Bychawie przy ul. A. Budnego 6A. Prowadzącym PSZOK jest Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa.

Punkt będzie świadczył usługi odbierania odpadów komunalnych w dniach: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. od 7.00 do 15.00.

Przypominamy, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można dostarczyć:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) metale, w tym opakowania z metali,
3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
4) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny),
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu),
16) popiół.

Umowa na prowadzenie tego punktu została zawarta w dniu 4 stycznia 2021 r. pomiędzy Gmina Bychawa a Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bychawie.


Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
ul. A. Budnego 6A
23-100 Bychawa

Prowadzącym PSZOK jest Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. M. Rataja 6
23-100 Bychawa


Do pobrania 


Warto odwiedzić strony internetowe


Wpisy w kategorii – EDUKACJA EKOLOGICZNA


Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Bychawa